Regulamin

Regulamin VI edycji Zawodów Karpiowych o Puchar Piastów Anno Domini 2023

 1. Administracja zawodów

  1.1 Organizator Salon Wędkarski Osiniec
  1.2 Patronat Medialny
  1.3 Fotografia i filmowanie
  1.4 Biuro zawodów
  1.5 Komandor zawodów: Damian Prus 721 087 433
  Odpowiedzialny za organizację zawodów i ich przebieg.
  1.6 Główny sędzia zawodów:
  Osoba odpowiedzialna za ważenie, sytuacje sporne, podejmuje ostateczną decyzję w zaistniałych sporach.
  1.7 Sędzia pomocniczy:
  1.8 Szef Kuchni:
  Za kuchnię odpowiada sam szef, dzięki niemu będzie staropolskie jadło. Takie smaki są nie spotykane i na pewno zachwycą Państwa podniebienia.

 2. Termin i miejsce zawodów

  2.1 Zbiórka drużyn przy biurze zawodów (zaznaczone na mapie) przy Jeziorze Jerzyn 14.06.2023 o godzinie 19.00.
  2.2 Każda drużyna biorąca udział w zawodach musi zarejestrować się w biurze zawodów (zaznaczone na mapie – załącznik) w godzinach zgodnych z harmonogramem. Drużyny, które nie zarejestrują się, nie będą brały udziału w zawodach oraz nie zostanie im zwrócone wpisowe.
  2.3 W trakcie rejestracji każda drużyna otrzyma dokumentację zawodów (tj. formularz protestu, regulamin, karta zawodnika, mapa zawodów).

 3. Zgłoszenia

  3.1 Drużyny zgłaszają się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeń dostępnego na stronie www.pucharpiastow.pl lub bezpośrednio u organizatora.
  Należy dokonać wpłaty zaliczki w wysokości 850złotych oraz ewentualnej opłaty za team runnera 150zł– dane do przelewu znajdują się w formularzu zgłoszeń.
  Formularz oraz potwierdzenie wpłaty zaliczki należy przesłać do organizatora pocztą tradycyjną  (adres w zgłoszeniu) lub na e-mail pucharpiastow@onet.pl
  Pozostała opłata wpisowa w wysokości 850 złotych musi zostać wpłacona do 14.02.2023, w przeciwnym razie nie ma możliwości zwrotu zaliczki, a drużyna nie będzie mogła wystartować w zawodach.
  3.2 Obowiązkowo zawodnicy biorący udział w zawodach najpóźniej w dniu rozpoczęcia zobowiązani są do posiadania członkostwa w PFWK (POLSKIEJ FEDERACJI WĘDKARSTWA KARPIOWEGO)
  Wstąpienie jest bardzo proste, wystarczy wysłać swoje podanie oraz opłacić składkę członkowską. Członkowie mają wiele korzyści, rabaty w sklepach np. Salon Wędkarski Osiniec, specjalne ceny na łowiskach np. Jerzyn.

  informacje dot. wstąpienia w szeregi PFWK znajdują się na stronie:  https://pfwk.pl/pfwk/jak-wstapic/
  Weryfikacja członkostwa odbywać się będzie na podstawie okazania przez zawodnika legitymacji członkowskiej z aktualnym hologramem. 

 4. Losowanie

  4.1 W losowaniu stanowisk udział bierze każda ze startujących drużyn.
  Główny sędzia zawodów wylosuje drużynę, która rozpocznie losowanie. Drużyna ta wylosuje z pierwszej kuli numer stanowiska. Wylosowany numer mają prawo przyjąć lub też odrzucić, jednak następny wylosowany numer stanowiska będzie obowiązujący. Następnie z drugiej kuli wylosują następną drużynę, która podejdzie do losowania stanowiska itd.

 5. Nagrody

  5.1 Pula nagród w zawodach to niespełna 20 000 PLN.
  Będziemy nagradzać każdego, zwycięzców, przegranych, małych, dużych …
  Poniżej przedstawiamy listę miejsc nagradzanych bonami podarunkowymi oraz pucharami:
  I miejsce Eliminacje do Mistrzostw Polski w Wędkarstwie Karpiowym PCM + 5000 PLN w gotówce
  II miejsce Eliminacje do Mistrzostw Polski w Wędkarstwie Karpiowym PCM + 3000 PLN
  III miejsce 3000 PLN
  IV miejsce 2500 PLN
  V miejsce 2000 PLN
  VI miejsce 1500 PLN
  Największa ryba zostanie nagrodzona prawdziwą statuetką BigFisha oraz nagrodą rzeczową.

  5.2 Realizacja bonów jest możliwa w Salon Wędkarski Osiniec
  – Przy realizacji bonów należy przestrzegać regulaminu kart podarunkowych (http://pro-fishing.pl/regulamin-podarunkowa.pdf)
  – Możliwa wysyłka kurierska po wcześniejszym uzgodnieniu zamówienia

 6. Przebieg zawodów

  6.1 Rozpoczęcie i zakończenie zawodów zostanie zasygnalizowane przez głównego sędziego zgodnie z harmonogramem. Odbędzie się to za pomocą sygnału dźwiękowego.
  6.2 Każda drużyna biorąca udział w zawodach musi składać się z dwóch zawodników.
  6.3 Każda drużyna ma prawo do zapisania jednego pomocnika. Pomocnik nie jest obowiązkowym członkiem drużyny.
  6.4 Pomocnik drużyny może cały czas przebywać na stanowisku, może podbierać ryby oraz wypływać pontonem wraz z zawodnikiem. Pomocnik nie może zacinać i holować ryb, nęcić oraz wyrzucać/wywozić zestawów.
  6.5 Każda drużyna łowi łącznie na cztery wędki (po dwie na każdego zawodnika).
  6.6 W czasie trwania zawodów na stanowisku musi przebywać co najmniej jeden z zawodników. Jeżeli wszyscy opuszczą stanowisko, zestawy muszą być wyciągnięte z wody.
  6.7 Zawodnicy mają prawo łowić tylko na zestawy gruntowe.
  6.8 Drużyny rozstawiają namioty oraz wędki wewnątrz wylosowanego stanowiska. Lokowanie zestawów w wodzie musi odbywać się w granicach swojego stanowiska.
  Sondowanie, zanęcanie, ustawianie markerów, oraz holowanie ryb tylko i wyłącznie w granicach swojego stanowiska.
  6.9 W celu oznakowania miejsca położenia zestawu, dozwolone jest użycie maksymalnie dwóch markerów tubowych/tyczkowych lub markerów typu H. Zabrania używania się innego typu markerów.
  6.10 Zanęcanie i wywożenie zestawów możliwe jest za pomocą procy, kobry, rakiety, spomba, wyrzutni stacjonarnej i pontonu..
  6.11 Nęcenie można rozpocząć wraz z rozpoczęciem zawodów. Zakazuje się nęcenia przed sygnałem rozpoczęcia zawodów.
  6.12 Każdego dnia, zawodnicy mają możliwość wypływania pontonem w celach rozłożenia markerów, zbadania łowiska, wywiezienia zestawów, nęcenia oraz holowania. Od korzystających z środków pływających wymaga się posiadania kamizelek wypornościowych.
  6.13 Na pontonie przybywać mogą dwie osoby (zawodnik oraz pomocnik). Ilość osób uzależniona jest od bezpieczeństwa i warunków atmosferycznych.
  6.14 Za wszelkie zdarzenia z udziałem środków pływających odpowiadają ich użytkownicy.
  6.15 W razie rezygnacji jednego z uczestników danej drużyny, pomocnik może go zastąpić. W przypadku braku pomocnika, drugi zawodnik może łowić na cztery wędki.

 7. Bezpieczeństwo ryb –holowanie, ważenie, przechowywanie

  7.1 Zawody odbywają się w formule złów i wypuść.
  7.2 Ryby będą ważone na bieżąco według kolejności zgłoszeń.
  7.3 Holowanie ryb może odbywać się jedynie przez zawodników biorących udział w zawodach. Holowanie odbywa się z brzegu, wejście do wody na własną odpowiedzialność. Holowanie musi odbywać się w granicach swojego stanowiska. Holowanie ryby jest możliwe z pontonu.
  7.4 Holowaną rybę obowiązkowo należy podebrać podbierakiem, może tego dokonać jedynie zawodnik lub pomocnik z tej samej drużyny. Podebrać rybę może też zawodnik holujący.
  7.5 Wypięcie ryby nastąpić musi na macie karpiowej.
  7.6 Złowione ryby muszą być przetrzymywane w worku karpiowym z zachowaniem należytej ostrożności. Jeden worek służy do przetrzymywania jednej ryby.
  7.7 Ważenia odbywają się zgodnie z harmonogramem zawodów – w określonych godzinach.
  7.8 W wyjątkowych sytuacjach (duża ilość ryb, duża temperatura wody) prosimy o zgłoszenie pilnego przybycia sędziego pomocniczego w celu zważenia.
  7.9 W przypadku złapania amura oraz karpi powyżej 15kg, należy w trybie natychmiastowym powiadomić telefonicznie sędziego.
  7.10 Sędzia waży rybę i wpisuje na miejscu wynik pomiaru w karcie połowu, na której składają swoje podpisy sędzia i zawodnik, który wyholował tą rybę. Ryba może być sfotografowana, a następnie ostrożnie wypuszczona do wody.
  7.11 Każda drużyna zobowiązana jest do posiadania minimum trzech worków karpiowych, maty karpiowej, podbieraka nie mniejszego niż 1m x 0,8m oraz środka dezynfekującego rany ryb. Należy każdorazowo stosować środek, po wyholowaniu ryby celem zaopatrzenia rany.

 8. Klasyfikacja

  8.1 Ryby pokaleczone lub martwe nie będą zaliczone do klasyfikacji.
  8.2 Podejmowane decyzje w ramach protestów mogą wykluczyć rybę z klasyfikacji.
  8.3 Do klasyfikacji zawodów zaliczane będą karpie oraz amury o masie od 5kg. Wagę podaje się z dokładnością do 3 miejsc po przecinku np. 14,976kg.
  8.4 Ryby zacięte przed końcowym sygnałem zawodów, muszą być wyholowane w ciągu 15min po sygnale kończącym zawody, aby zostały uznane i zaliczone do klasyfikacji. W takiej sytuacji należy w trybie natychmiastowym zawiadomić sędziego zawodów.
  8.5 W klasyfikacji generalnej liczy się waga trzech największych ryb. W przypadku takiej samej wagi złowionych ryb, wyżej uplasuje się drużyna, która złowiła największą rybę.
  8.6 W przypadku sklasyfikowania mniej niż 6 drużyn lub gdy żadna z drużyn biorących udział w zawodach nie złowi ani jednej ryby, nagrody zostaną rozlosowane wśród startujących drużyn. Losowanie odbędzie się na takiej samej zasadzie, jak losowanie stanowisk. Losowaniu nie podlega bilet udziału w Mistrzostwach Polski w Wędkarstwie Karpiowym – Polish Carp Masters 2023. Ww. miejsce zostanie rozdysponowane w drodze decyzji Zarządu PFWK.
  8.7 W przypadku gdy drużyna wygrywająca klasyfikację, zdobyła ją na innych zawodach eliminację do finału MPwWK-PCM otrzymuje kolejna drużyna, która w zawodach zajęła drugą lub trzecią lokatę.
  8.8 Pełen regulamin dotyczący eliminacji MPwWK-PCM, zasad oraz udziału jest dostępny na stronie https://pfwk.pl/

 9. Protesty

  9.1 Protesty przyjmowane będą wyłącznie na formularzu, który drużyna otrzymała przy rejestracji. Następnie należy poinformować głównego sędziego zawodów. Protest w wersji papierowej należy przekazać głównemu sędziemu zawodów po przybyciu na wskazane stanowisko.
  9.2 Zaistniała sytuacja sporna, zostanie przeanalizowana i rozstrzygnięta przez głównego sędziego zawodów.
  9.3 W przypadku, gdy drużyna dwukrotnie nie zastosuje się do zaleceń sędziego, zostanie wykluczona z zawodów.
  9.4 Jeśli ryba wpłynie w stanowisko innej drużyny i dotknie żyłek zestawów sąsiadów mają oni prawo złożyć protest. W razie uznania protestu przez głównego sędziego zawodów, złowiona ryba nie zostanie uznana.

 10. Ubezpieczenie

  10.1 Ubezpieczenia OC i NW startujących w zawodach dokonują instytucje delegujące ich lub sami uczestnicy.
  10.2 Organizator zawodów nie zapewnia ubezpieczenia na łowisku. Każdy uczestnik ponosi odpowiedzialność za jakikolwiek wypadek spowodowany przez siebie podczas trwania zawodów.

 11. Ekologia

  11.1 Każdy przebywający na łowisku ma obowiązek utrzymać stanowisko i otoczenie w należytym porządku. Śmieci wyrzucać do jednego worka.
  11.2 Na obszarze łowiska panuje całkowity zakaz palenia ognisk.
  11.3 Możliwe jest rozpalanie grilla, zachowując bezpieczeństwo – blisko wody, nie w lesie.
  11.4 Zakaz niszczenia zieleni poprzez samowolne wycinanie drzew, krzewów oraz naruszania linii brzegowej.
  11.5 Zakaz kąpieli w Jeziorze Jerzyn, w trakcie trwania zawodów.

 12. Przepisy końcowe

  12.1 Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym Regulaminie, które będą podane najpóźniej przy rejestracji w biurze zawodów, w specjalnym komunikacie na piśmie.
  12.2 Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do organizatora.
  12.3 Każda drużyna jest zobowiązana do wzięcia udziału w ceremonii otwarcia i zamknięcia zawodów.
  12.4 Biorący udział w zawodach są zobowiązani do przestrzegania zasad i regulaminu imprezy, pod rygorem wykluczenia z zawodów, bez zwrotu wpisowego.
  12.5 Drużyny mają obowiązek zachowywać się zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami dobrego wychowania i nie utrudniać wędkowania kolegom na sąsiednich stanowiskach.
  12.6 O rezygnacji ze startu w zawodach uczestnik musi powiadomić organizatorów, najpóźniej do 15 stycznia Po tym terminie organizator nie będzie zwracać wpłaconego wpisowego.
  12.7 Przebieg zawodów zgodnie z harmonogramem (załącznik) do regulaminu.
  12.8 Mapka zawodów jest załącznikiem regulaminu.
  12.9 Nie wszystkie stanowiska posiadają dostęp do wjazdu z przyczepą campingową.
  12.10 Do niektórych stanowiskach możliwe jest dotarcie tylko i wyłącznie łodzią, którą udostępnia gospodarz łowiska.
  12.11 Podczas trwania zawodów obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu.
  12.12 Do większości stanowisk można dojechać samochodem. Samochody zostają przy stanowiskach zawodników. Prosimy o ustawianie ich w sposób umożliwiający przejazd innym samochodom.

 13. Załączniki regulaminu (zostaną zaktualizowane niebawem)

14.1.   Harmonogram zawodów mogą wystąpić małe przesunięcia w czasie, o których będziemy informować drużyny.
14.2.   Mapa zawodów z wyznaczonymi stanowiskami, punktami administracyjnymi.
14.3.   Formularz protestu
14.4.   Karta zawodnicza