Regulamin

1.    Administracja zawodów

1.1.    Organizator PRO-FISHING GROUP
1.2.    Patronat Medialny Carppassion
1.3.    Fotografia i filmowanie Jacek Brzeźniak
1.4.    Biuro zawodów
Tel.
1.5.    Komandor zawodów: Damian Prus
Tel. 721 087 433
Odpowiedzialny za organizację zawodów i ich przebieg.
1.6.    Główny sędzia zawodów:
Tel.
Osoba odpowiedzialna za ważenie, sytuacje sporne, podejmuje ostateczną decyzję w zaistniałych sporach.
1.7.    Sędzia pomocniczy:
Tel.
1.8.    Szef Kuchni: Hieronim Prus
Za kuchnię odpowiada sam szef, dzięki niemu będzie staropolskie jadło. Takie smaki są nie spotykane i na pewno zachwycą Państwa podniebienia.


2.    Termin i miejsce zawodów

2.1.    Zbiórka drużyn przy biurze zawodów (zaznaczone na mapie) przy Jeziorze Jerzyn 12.06.2019 o godzinie 19.00.
2.2.    Każda drużyna biorąca udział w zawodach musi zarejestrować się w biurze zawodów (zaznaczone na mapie – załącznik) w godzinach zgodnych z harmonogramem. Drużyny, które nie zarejestrują się, nie będą brały udziału w zawodach  oraz nie zostanie im zwrócone wpisowe.
2.3.    W trakcie rejestracji każda drużyna otrzyma dokumentację zawodów (tj. formularz protestu, regulamin, karta zawodnika, mapa zawodów).


3.    Zgłoszenia

3.1.    Drużyny zgłaszają się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeń dostępnego na stronie www.pucharpiastow.pl/zgloszenia lub bezpośrednio u organizatora.
W momencie zapisu należy dokonać wpłaty zaliczki w wysokości 500złotych – dane do przelewu znajdują się w  formularzu zgłoszeń.
Pozostała opłata wpisowa w wysokości 500 złotych musi zostać wpłacona do 10.04.2019, w przeciwnym razie nie ma możliwości zwrotu zaliczki, a drużyna nie będzie mogła wystartować w zawodach.


4.    Losowanie

4.1.    W losowaniu stanowisk udział bierze każda ze startujących drużyn.
Główny sędzia zawodów wylosuje drużynę, która rozpocznie losowanie. Drużyna ta wylosuje z pierwszej kuli numer stanowiska. Wylosowany numer mają prawo przyjąć lub też odrzucić, jednak następny wylosowany numer stanowiska będzie obowiązujący. Następnie z drugiej kuli wylosują następną drużynę, która podejdzie do losowania stanowiska itd.


5.    Nagrody

5.1.    Pula nagród w zawodach to niespełna 20 000 PLN.
Będziemy nagradzać każdego, zwycięzców, przegranych, małych, dużych …
Poniżej przedstawiamy listę miejsc nagradzanych bonami podarunkowymi oraz pucharami:
I miejsce Udział w Mistrzostwach Polski w Wędkarstwie Karpiowym – Polish Carp Masters 2019 + 1000 PLN
II miejsce 3000 PLN
III miejsce 2500 PLN
IV miejsce 2000 PLN
V miejsce 1500 PLN
VI miejsce 1000 PLN
Największa ryba nagroda rzeczowa oraz puchar.
W ramach niespodzianki dla pozostałych zawodników przygotowanych zostanie wiele nagród rzeczowych.
5.2.    Realizacja bonów jest możliwa w Salon Wędkarski Osiniec lub za pośrednictwem sklepu www.iwedkarski.pl
– Przy realizacji bonów należy przestrzegać regulaminu kart podarunkowych (http://pro-fishing.pl/regulamin-podarunkowa.pdf)

 


6.    Przebieg zawodów

6.1.    Rozpoczęcie i zakończenie zawodów zostanie zasygnalizowane przez głównego sędziego zgodnie z harmonogramem. Odbędzie się to za pomocą sygnału dźwiękowego.
6.2.    Każda drużyna biorąca udział w zawodach musi składać się z dwóch zawodników.
6.3.    Każda drużyna ma prawo do zapisania jednego pomocnika. Pomocnik nie jest obowiązkowym członkiem drużyny.
6.4.    Pomocnik drużyny może cały czas przebywać na stanowisku, może podbierać ryby oraz wypływać pontonem wraz z zawodnikiem. Pomocnik nie może zacinać i holować ryb, nęcić oraz wyrzucać/wywozić zestawów.
6.5.    Każda drużyna łowi łącznie na cztery wędki (po dwie na każdego zawodnika).
6.6.    W czasie trwania zawodów na stanowisku musi przebywać co najmniej jeden z zawodników. Jeżeli wszyscy opuszczą stanowisko, zestawy muszą być wyciągnięte z wody.
6.7.    Zawodnicy mają prawo łowić tylko na zestawy gruntowe.
6.8.    Zakaz używania jakichkolwiek plecionek wędkarskich jako linek głównych.
6.9.    Drużyny rozstawiają namioty oraz wędki wewnątrz wylosowanego stanowiska. Lokowanie zestawów w wodzie musi odbywać się w granicach swojego stanowiska.
Sondowanie, zanęcanie, ustawianie markerów, oraz holowanie ryb tylko i wyłącznie w granicach swojego stanowiska.
6.10.    W celu oznakowania miejsca położenia zestawu, dozwolone jest użycie maksymalnie dwóch markerów tubowych/tyczkowych lub markerów typu H. Zabrania używania się innego typu markerów.
6.11.    Zanęcanie i wywożenie zestawów możliwe jest za pomocą procy, kobry, rakiety, spomba, wyrzutni stacjonarnej, pontonu w określonych godzinach oraz łódki zdalnie sterowanej.
6.12.    Nęcenie można rozpocząć wraz z rozpoczęciem zawodów. Zakazuje się nęcenia przed sygnałem rozpoczęcia zawodów.
6.13.    Każdego dnia, zawodnicy mają możliwość wypływania pontonem w celach rozłożenia markerów, zbadania łowiska, wywiezienia zestawów, nęcenia oraz holowania.  Od korzystających z środków pływających wymaga się posiadania kamizelek wypornościowych.
6.14.    Na pontonie przybywać mogą dwie osoby (zawodnik oraz pomocnik). Ilość osób uzależniona jest od bezpieczeństwa i warunków atmosferycznych.
6.15.    Za wszelkie zdarzenia z udziałem środków pływających odpowiadają ich użytkownicy.
6.16.    W razie rezygnacji jednego z uczestników danej drużyny, pomocnik może go zastąpić. W przypadku braku pomocnika, drugi zawodnik może łowić na cztery  wędki.


7.    Bezpieczeństwo ryb –holowanie, ważenie, przechowywanie

7.1.    Zawody odbywają się w formule złów i wypuść.
7.2.    Holowanie ryb może odbywać się jedynie przez zawodników biorących udział w zawodach. Holowanie odbywa się z brzegu, wejście do wody na własną odpowiedzialność. Holowanie musi odbywać się w granicach swojego stanowiska. Holowanie ryby jest możliwe z pontonu.
7.3.    Holowaną rybę obowiązkowo należy podebrać podbierakiem, może tego dokonać jedynie zawodnik lub pomocnik z tej samej drużyny. Podebrać rybę może też zawodnik holujący.
7.4.    Wypięcie ryby nastąpić musi na macie karpiowej.
7.5.    Złowione ryby muszą być przetrzymywane  w worku karpiowym z zachowaniem należytej ostrożności. Jeden worek służy do przetrzymywania jednej ryby.
7.6.    Ważenia odbywają się zgodnie z harmonogramem zawodów – w określonych godzinach.
7.7.    W wyjątkowych sytuacjach (duża ilość ryb, duża temperatura wody) prosimy o zgłoszenie pilnego przybycia sędziego pomocniczego w celu zważenia.
7.8.    W przypadku złapania amura oraz karpi powyżej 20kg, należy w trybie natychmiastowym powiadomić telefonicznie sędziego.
7.9.    Sędzia waży rybę i wpisuje na miejscu wynik pomiaru w karcie połowu, na której składają swoje podpisy sędzia i zawodnik, który wyholował tą rybę. Ryba może być sfotografowana, a następnie ostrożnie wypuszczona do wody.
7.10.    Każda drużyna zobowiązana jest do posiadania minimum trzech worków karpiowych, maty karpiowej, podbieraka nie mniejszego niż 1m x 0,8m oraz środka dezynfekującego rany ryb. Należy każdorazowo stosować środek, po wyholowaniu ryby celem zaopatrzenia rany.


8.    Klasyfikacja

8.1.    Ryby pokaleczone lub martwe nie będą zaliczone do klasyfikacji.
8.2.    Podejmowane decyzje w ramach protestów mogą wykluczyć rybę z klasyfikacji.
8.3.    Do klasyfikacji zawodów zaliczane będą karpie oraz amury o masie od 3kg, wagę ryby zaokrągla się do 10gram np. 3,944kg = 3.94kg
8.4.    Ryby zacięte przed końcowym sygnałem zawodów, muszą być wyholowane w ciągu 15min po sygnale kończącym zawody, aby zostały uznane i zaliczone do klasyfikacji. W takiej sytuacji należy w trybie natychmiastowym zawiadomić sędziego zawodów.
8.5.    W klasyfikacji generalnej liczy się waga trzech największych ryb.  W przypadku takiej samej wagi złowionych ryb, wyżej uplasuje się drużyna, która złowiła największą rybę.
8.6.    W przypadku sklasyfikowania mniej niż 6 drużyn lub gdy żadna z drużyn biorących udział w zawodach nie złowi ani jednej ryby, nagrody zostaną rozlosowane wśród startujących drużyn. Losowanie odbędzie się na takiej samej zasadzie, jak losowanie stanowisk.


9.    Protesty

9.1.    Protesty przyjmowane będą wyłącznie na formularzu, który drużyna otrzymała przy rejestracji. Następnie należy poinformować głównego sędziego zawodów. Protest w wersji papierowej należy przekazać głównemu sędziemu zawodów po przybyciu na wskazane stanowisko.
9.2.    Zaistniała sytuacja sporna, zostanie przeanalizowana i rozstrzygnięta przez głównego sędziego zawodów.
9.3.    W przypadku, gdy drużyna dwukrotnie nie zastosuje się do zaleceń sędziego, zostanie wykluczona z zawodów.
9.4.    Jeśli ryba wpłynie w stanowisko innej drużyny i dotknie żyłek zestawów sąsiadów mają oni prawo złożyć protest. W razie uznania protestu przez głównego sędziego zawodów, złowiona ryba nie zostanie uznana.


10.    Ubezpieczenie

10.1.    Ubezpieczenia OC i NW startujących w zawodach dokonują instytucje delegujące ich lub sami uczestnicy.
10.2.    Organizator zawodów nie zapewnia ubezpieczenia na łowisku. Każdy uczestnik ponosi odpowiedzialność za jakikolwiek wypadek spowodowany przez siebie podczas trwania zawodów.


11.    Ekologia

11.1.    Każdy przebywający na łowisku ma obowiązek utrzymać stanowisko i otoczenie w należytym porządku. Śmieci wyrzucać do jednego worka.
11.2.    Na obszarze łowiska panuje całkowity zakaz palenia ognisk.
11.3.    Możliwe jest rozpalanie grilla, zachowując bezpieczeństwo -blisko wody, nie w lesie.
11.4.    Zakaz niszczenia zieleni poprzez samowolne wycinanie drzew, krzewów oraz naruszania linii brzegowej.
11.5.    Zakaz kąpieli w Jeziorze Jerzyn, w trakcie trwania zawodów.


12.    Przepisy końcowe

12.1.    Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym Regulaminie, które będą podane najpóźniej przy rejestracji w biurze zawodów, w specjalnym komunikacie na piśmie.
12.2.    Interpretacja niniejszego Regulaminu  należy do organizatora.
12.3.    Każda drużyna jest zobowiązana do wzięcia udziału w ceremonii otwarcia i zamknięcia zawodów.
12.4.    Biorący udział w zawodach są zobowiązani do przestrzegania zasad i regulaminu imprezy, pod rygorem wykluczenia z zawodów, bez zwrotu wpisowego.
12.5.    Drużyny mają obowiązek zachowywać się zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami dobrego wychowania i nie utrudniać wędkowania kolegom na sąsiednich stanowiskach.
12.6.    O rezygnacji ze startu w zawodach uczestnik musi powiadomić organizatorów, najpóźniej do 15 marca  2019r. Po tym terminie organizator nie będzie zwracać wpłaconego wpisowego.
12.7.    Przebieg zawodów zgodnie z harmonogramem (załącznik) do regulaminu.
12.8.    Mapka zawodów jest załącznikiem regulaminu.
12.9.    Nie wszystkie stanowiska posiadają dostęp do wjazdu z przyczepą campingową.
12.10.    Do niektórych stanowiskach możliwe jest dotarcie tylko i wyłącznie łodzią, którą udostępnia gospodarz łowiska.
12.11.    Podczas trwania zawodów obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu.
12.12.    Do większości stanowisk można dojechać samochodem. Samochody zostają przy stanowiskach zawodników. Prosimy o ustawianie ich w sposób umożliwiający przejazd innym samochodom.


13.    Zgody

13.1 Jako uczestnik zawodów wyrażam zgodę na wykorzystywanie mojego wizerunku przez organizatora tj. PRO-FISHING GROUP i wszystkich podmiotów powiązanych.
13.2 Zgody marketingowe
– Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora moich danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej,  w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez PRO-FISHING GROUP i wszystkich podmiotów powiązanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
– Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci podanego przeze mnie numeru telefonu przez organizatora tj. PRO-FISHING GROUP i wszystkich podmiotów powiązanych w celu prowadzenia działań marketingowych  przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.
– Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora tj. PRO-FISHING GROUP moich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska i adresu do korespondencji w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez PRO-FISHING GROUP i wszystkich podmiotów powiązanych za pomocą wiadomości listownych.


14.    Załączniki regulaminu

14.1.    Harmonogram zawodów mogą wystąpić małe przesunięcia w czasie, o których będziemy informować drużyny.
14.2.    Mapa zawodów z wyznaczonymi stanowiskami, punktami administracyjnymi.
14.3.    Formularz protestu (2szt)
14.4.    Karta zawodnicza